Xoi mói

     
Below are sample sentences containing the word "xoi mói" from the Vietnamese - English. We can refer to lớn these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "xoi mói", or refer lớn the context using the word "xoi mói" in the Vietnamese - English.

Bạn đang xem: Xoi mói


1. Nó sẽ châm chọc cùng soi mói với 1 mục đích."

It's poking and prying with a purpose."

2. Bà White xói móc nhìn ck và gặng hỏi .

Mrs. White inquired , regarding her husband closely .

3. Cô luôn luôn làm tôi bị thương, soi mói cùng cào cấu tôi từ ngày ta chạm chán nhau.

You've been bleeding và scoping and scraping me since the day we met.

4. Không nên nhìn tín đồ khác bằng góc nhìn soi mói, bởi vì đó là hành vi khôn cùng sai trái.

Not with a critical eye, because that would be a serious offense.

5. Câu Châm-ngôn 12:18 răn chớ nói “lời vô đối đâm-xoi khác nào gươm”.

Verse 18 of that same chapter of Proverbs warns against “speaking thoughtlessly as with the stabs of a sword.”

6. Bà Cutler, chưng sĩ nói chỉ bao gồm sự khiếp hoàng hay hồi hộp mói hoàn toàn có thể cắt ngang tác dụng thuốc.

Mrs. Cutler, the doctor says only panic or fear could have broken through that drug.

Xem thêm: Cách Tăng Fps Lol Win 7 2017 Và Công Cụ Tối Ưu Hóa Máy Tính Cho Windows 7/8/10

7. Thay vì thế, bọn họ soi mói về một đưa ra tiết nhỏ tuổi nhặt—sự kiện Giê-su hỗ trợ một người vào ngày Sa-bát.

Instead, they nitpicked over a technicality —that Jesus had rendered aid on the Sabbath.

8. Trước chiếc miệng to phệ và răng nanh kinh gớm của nó thì Gióp sẽ không dám cả gan xuyên mũi nó.

Confronted with Behemoth’s mammoth mouth & formidable tusks, Job would not have the audacity khổng lồ pierce its nose with a hook.

9. Thí dụ, Châm-ngôn 7:23 diễn tả hậu quả đáng sợ của sự việc tà dâm như “mũi thương hiệu xoi ngang qua gan”.

For example, Proverbs 7:23 describes the fearsome consequence of fornication as ‘an arrow cleaving xuất hiện the liver.’

10. Khi tôi lên 9, tôi xem bộ phim truyện ́Jaws ́ ( hàm cá mập: bộ phim mói về những nhà công nghệ bị tiến công bởi cá mâp ) cùng tự nhủ của mình, ́Không, cảm ơn ́

When I was nine, I saw the movie " Jaws, " & thought khổng lồ myself, " No, thank you. " ( Laughter )

11. Sự tiến công dữ dội của hình ảnh sách báo khiêu dâm dưới mọi hiệ tượng đồi bại, xoi mòn, có khả năng hủy khử đã gây ra nỗi sầu khổ, đau đớn, cực khổ và tiêu hủy hôn nhân.

The onslaught of pornography in all of its vicious, corroding, destructive forms has caused great grief, suffering, heartache, and destroyed marriages.

12. Sa-lô-môn đề cập tiếp: “Hắn liền đi theo nàng, như một con bò đến lò cạo, như kẻ ngu-dại bị cùm dẫn đi chịu đựng hình-phạt, cho tới khi mũi thương hiệu xoi ngang qua gan nó; như bé chim cất cánh a vào lưới, mà chần chờ rằng nó rập cuộc sống mình”.—Châm-ngôn 7:22, 23.

“All of a sudden he is going after her,” reports Solomon, “like a bull that comes even to lớn the slaughter, & just as if fettered for the discipline of a foolish man, until an arrow cleaves xuất hiện his liver, just as a bird hastens into the trap, và he has not known that it involves his very soul.” —Proverbs 7:22, 23.


Chuyên mục: Tin Tức