Tycoon là gì

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ bommobile.vn.Học những tự bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tin.
Bạn đang xem: Tycoon là gì

He was a multi-millionaire tycoon, and yet he really saw the need for a classless society in which the workers had real responsibility.
What salary is this big business tycoon, who is, presumably, selling arms for private manufacturers, to be paid?
No tycoon, however thick-skinned, looks for the kind of publiđô thị which emerges when the exact details of a transaction are revealed.
I have sầu also seen businessmen và tycoons of industry who often lượt thích to make malevolent remarks about statesmen & politicians.
Some rather hard words have sầu been said during the debate about great capitadanh sách tycoons—the word used.
They will not be swallowed up by tycoons anxious khổng lồ foist their own brands of politics on increasing masses.
Các ý kiến của các ví dụ không thể hiện cách nhìn của các chỉnh sửa viên bommobile.vn bommobile.vn hoặc của bommobile.vn University Press hay của các đơn vị cấp giấy phép.
*Xem thêm: Bopvu Anime 18+_Bóp Vếu Thần Chưởng_Nhạc Remix Hay, Anime Vếu Váo

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các app tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn bommobile.vn English bommobile.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Just How Strong Was Danzo? ? Strongest He Can Defeat For A Majority?

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tin Tức
12bet