Trang mục vương hậu

     

Tranh Mỹ Hầu Vương 3d cao cấp

Kích thước: + nhỏ tuổi vuông: D80cm x C80cm + phệ chữ nhật: D180cm x C60cm

Chất liệu: vật tư FRP


8.480.000₫","sku":"CD607","variation_description":"

Ku00edch thu01b0u1edbc: Du00e0i 180cm x Cao 75cm ","variation_id":6783,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","display_name":"Tranh Mu1ef9 Hu1ea7u Vu01b0u01a1ng 3 chiều cao cu1ea5p - Mu1eabu 5"},"attributes":"attribute_pa_mau-ma":"mau-4","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":7700000,"display_regular_price":7700000,"image":"title":"tranh-3d-my-hau-vuong 4","caption":"","url":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-4.jpg","alt":"Tranh Mu1ef9 Hu1ea7u Vu01b0u01a1ng 3d cao cu1ea5p","src":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-4-600x600.jpg","srcset":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-4-600x600.jpg 600w, https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-4-300x300.jpg 300w, https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-4-150x150.jpg 150w, https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-4-768x768.jpg 768w, https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-4-100x100.jpg 100w, https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-4.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-4.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-4-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-4-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":6779,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"7.700.000₫","sku":"CD607","variation_description":"","variation_id":6784,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","display_name":"Tranh Mu1ef9 Hu1ea7u Vu01b0u01a1ng 3 chiều cao cu1ea5p - Mu1eabu 4","attributes":"attribute_pa_mau-ma":"mau-3","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":7700000,"display_regular_price":7700000,"image":"title":"Tranh Mu1ef9 Hu1ea7u Vu01b0u01a1ng 3 chiều cao cu1ea5p","caption":"","url":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-3.jpg","alt":"Tranh Mu1ef9 Hu1ea7u Vu01b0u01a1ng 3 chiều cao cu1ea5p","src":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-3-600x600.jpg","srcset":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-3-600x600.jpg 600w, https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-3-300x300.jpg 300w, https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-3-150x150.jpg 150w, https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-3-768x768.jpg 768w, https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-3-100x100.jpg 100w, https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-3.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-3.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-3-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-3-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":6778,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"7.700.000₫","sku":"CD607","variation_description":"","variation_id":6785,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","display_name":"Tranh Mu1ef9 Hu1ea7u Vu01b0u01a1ng 3 chiều cao cu1ea5p - Mu1eabu 3","attributes":"attribute_pa_mau-ma":"mau-2","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":5980000,"display_regular_price":5980000,"image":"title":"tranh-3d-my-hau-vuong 2","caption":"","url":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-2.jpg","alt":"Tranh Mu1ef9 Hu1ea7u Vu01b0u01a1ng 3d cao cu1ea5p","src":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-2-600x600.jpg","srcset":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-2-600x600.jpg 600w, https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-2-300x300.jpg 300w, https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-2-150x150.jpg 150w, https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-2-768x768.jpg 768w, https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-2-100x100.jpg 100w, https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-2.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-2.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-2-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-2-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":6777,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"5.980.000₫","sku":"CD607","variation_description":"","variation_id":6786,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","display_name":"Tranh Mu1ef9 Hu1ea7u Vu01b0u01a1ng 3 chiều cao cu1ea5p - Mu1eabu 2","attributes":"attribute_pa_mau-ma":"mau-1","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":5980000,"display_regular_price":5980000,"image":"title":"tranh-3d-my-hau-vuong 1","caption":"","url":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-1.jpg","alt":"Tranh Mu1ef9 Hu1ea7u Vu01b0u01a1ng 3d cao cu1ea5p","src":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-1-600x600.jpg","srcset":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-1-600x600.jpg 600w, https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-1-300x300.jpg 300w, https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-1-150x150.jpg 150w, https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-1-768x768.jpg 768w, https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-1-100x100.jpg 100w, https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-1.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-1.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/2022/04/tranh-3d-my-hau-vuong-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":6776,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"5.980.000₫","sku":"CD607","variation_description":"","variation_id":6787,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","display_name":"Tranh Mu1ef9 Hu1ea7u Vu01b0u01a1ng 3 chiều cao cu1ea5p - Mu1eabu 1">">

Mẫu mã
lựa chọn một tùy chọnMẫu 1Mẫu 2Mẫu 3Mẫu 4Mẫu 5

Chuyên mục: Tin Tức
tăng like fanpage