Kiểu Đồ bộ xẻ tà, Đồ bộ mặc nhà kiểu xẻ tà

     
","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":155000,"display_regular_price":155000,"image":"title":"u0110u1ed3 bu1ed9 thun u00e1othu00eau xu1ebb tu00e0 su1ecdc vai quu1ea7n du00e0i","caption":"u0110u1ed3 bu1ed9 thun phông u00e1othu00eau xu1ebb tu00e0 su1ecdc vai quu1ea7n du00e0i","url":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/5192-z1063707247332_fa8f5c1e0812826d8e0e575c5606a21f_result.png","alt":"u0110u1ed3 bu1ed9 phông u00e1othu00eau xu1ebb tu00e0 su1ecdc vai quu1ea7n du00e0i","src":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/5192-z1063707247332_fa8f5c1e0812826d8e0e575c5606a21f_result.png","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/5192-z1063707247332_fa8f5c1e0812826d8e0e575c5606a21f_result.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/5192-z1063707247332_fa8f5c1e0812826d8e0e575c5606a21f_result.png","gallery_thumbnail_src_w":600,"gallery_thumbnail_src_h":600,"thumb_src":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/5192-z1063707247332_fa8f5c1e0812826d8e0e575c5606a21f_result-282x317.png","thumb_src_w":282,"thumb_src_h":317,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":117343,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"DB1696HPHAN","variation_description":"","variation_id":117342,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_mau":"do","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":155000,"display_regular_price":155000,"image":"title":"u0110u1ed3 bu1ed9 thun phông u00e1othu00eau xu1ebb tu00e0 su1ecdc vai quu1ea7n du00e0i","caption":"u0110u1ed3 bu1ed9 thun phông u00e1othu00eau xu1ebb tu00e0 su1ecdc vai quu1ea7n du00e0i","url":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/5192-z1063810553315_5a33a1df024c801ef82b233f7e662f20_result.png","alt":"u0110u1ed3 bu1ed9 phông u00e1othu00eau xu1ebb tu00e0 su1ecdc vai quu1ea7n du00e0i","src":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/5192-z1063810553315_5a33a1df024c801ef82b233f7e662f20_result.png","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/5192-z1063810553315_5a33a1df024c801ef82b233f7e662f20_result.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/5192-z1063810553315_5a33a1df024c801ef82b233f7e662f20_result.png","gallery_thumbnail_src_w":600,"gallery_thumbnail_src_h":600,"thumb_src":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/5192-z1063810553315_5a33a1df024c801ef82b233f7e662f20_result-282x317.png","thumb_src_w":282,"thumb_src_h":317,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":117349,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":3,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"DB1696DOTUO","variation_description":"","variation_id":117348,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau":"trang","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":155000,"display_regular_price":155000,"image":"title":"u0110u1ed3 bu1ed9 thun phông u00e1othu00eau xu1ebb tu00e0 su1ecdc vai quu1ea7n du00e0i","caption":"u0110u1ed3 bu1ed9 thun u00e1othu00eau xu1ebb tu00e0 su1ecdc vai quu1ea7n du00e0i","url":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/5192-z1063707249740_4cf2a43f140a97b4c3b6ab3726d7c074_result.png","alt":"u0110u1ed3 bu1ed9 thun u00e1othu00eau xu1ebb tu00e0 su1ecdc vai quu1ea7n du00e0i","src":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/5192-z1063707249740_4cf2a43f140a97b4c3b6ab3726d7c074_result.png","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/5192-z1063707249740_4cf2a43f140a97b4c3b6ab3726d7c074_result.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/5192-z1063707249740_4cf2a43f140a97b4c3b6ab3726d7c074_result.png","gallery_thumbnail_src_w":600,"gallery_thumbnail_src_h":600,"thumb_src":"https://bommobile.vn/wp-content/uploads/5192-z1063707249740_4cf2a43f140a97b4c3b6ab3726d7c074_result-282x317.png","thumb_src_w":282,"thumb_src_h":317,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":117353,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"DB1696TRANG","variation_description":"","variation_id":117352,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
MàuChọn một tùy chọnĐenTrắngXanh cobanĐỏHồng phấnVàngXóa


Chuyên mục: Tin Tức