Academic staff là gì

     

Ngày bên giáo vn 20/11 đã tiếp đây rồi. Từ bây giờ hãy thuộc FreeTalk English tò mò nhữngtừ vựng giờ Anh chuyên ngành giáo dục nhé!

Bạn cũng hoàn toàn có thể dựa vàotừ vựng tiếng Anh chuyên ngành giáo dụcdưới phía trên đểgiới thiệu về nghề giáo bằng tiếng Anh, haykể cho một fan bạn nước ngoài nào đó về cô giáo hay ngôi trường mà các bạn đã/đang/sẽ theo học.

Ngoàitừ vựng đơn lẻ về giáo dục, bài viết này sẽ cung ứng nhữngcụm từ giờ Anh về giáo dục.

Cụm từ tiếng Anh về giáo dụccũng cónhiều nhiều từ đồng nghĩa tương quan kháccó thể nỗ lực thế. Cùng mày mò nhé!

Bạn sẽ xem: Academic staff là gì
Bạn đang xem: Academic staff là gì

*Xem thêm: Rồng Cá Chép Pokemon - Câu Chuyện Về Magikarp

FreeTalk English - giờ Anh tiếp xúc trực tuyến. Nói được giờ đồng hồ Anh chỉ với sau 63 ngày. Đăng kí nhận kiểm tra trình độ miễn tầm giá tại:https://bommobile.vn/

Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/
: cỗ giáo dụcteacher /ˈtiːtʃər /: thầy côClassroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/: giáo viên đứng lớpTrain /treɪn/

Training /ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo

Student /ˈstjuːdənt/: sinh viênPupil /ˈpjuːpl/: học tập sinhTeacher training /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo giáo viênDistance education /ˈdɪstəns ˌedʒuˈkeɪʃn /: huấn luyện và giảng dạy từ xaVocational training /voʊˈkeɪʃənl ˈtreɪnɪŋ /: huấn luyện và giảng dạy nghềClass management /klæs ˈmænɪdʒmənt /:điều hành lớp họcAcademic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /

Grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /

Results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /

bảng điểm

Certificate /sərˈtɪfɪkət /

Completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət /

Graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /

bằng, chứng chỉ

Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bởi cấpCredit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /

Credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /

bệnh thành tích

subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /

bộ môn

Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: chủ nhiệm cỗ môn (trưởng bộ môn)Request for leave (of absence /ˈæbsəns/) /rɪˈkwest fər liːv /: đối chọi xin ngủ (học, dạy)Plagiarize /ˈpleɪdʒəraɪz/, plagiarism /ˈpleɪdʒərɪzəm/: đạo vănTeaching sida /ˈtiːtʃɪŋ eɪdz/: đồ dùng dạy họcPass (an exam) /pæs/: đỗClass observation /klæs ˌɑːbzərˈveɪʃn /: dự giờTake /teɪk/, sit an exam /sɪt ən ɪɡˈzæm/: dự thiRealia /reɪˈɑːliə /: giáo cố gắng trực quanCourse ware /kɔːrs wer /: giáo trình năng lượng điện tửTutor /tuːtər/: cô giáo dạy thêm


*

FreeTalk English - giờ Anh tiếp xúc trực tuyến. Nói được giờ đồng hồ Anh chỉ sau 63 ngày. Đăng kí nhấn kiểm tra chuyên môn miễn phí tại:https://bommobile.vn/

Visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər /

Visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/

gia sư thỉnh giảng

Homework /ˈhoʊmwɜːrk /: bài xích tập về nhàLesson plan /; ˈlesn plæn/: giáo ánBirth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: giấy khai sinhConduct /kənˈdʌkt /: hạnh kiểmheadmaster /ˌhedˈmæstər /

headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/

hiệu trưởng

School records /skuːl ˈrekərd/

Academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/

School record book /skuːl ˈrekərd bʊk/

học tập bạ

Materials /məˈtɪriəlz/: tài liệuPerformance /pərˈfɔːrməns /: học tập lựcTerm /tɜːrm / (Br)

Semester /sɪˈmestər/ (Am)

học tập kỳ

Teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp/

Conference /ˈkɑːnfərəns/

hội thảo chiến lược giáo viên

Campus /ˈkæmpəs/: khuôn viên trườngTest /test /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm traHall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br)

Dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am)

ký túc xá

Skill /skɪl/: kỹ năngGraduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: lễ tốt nghiệpCertificate presentation /sərˈtɪfɪkət priːzenˈteɪʃn/: lễ vạc bằngBreak / breɪk/; recess /rɪˈses/: nghỉ giải lao (giữa giờ)Summer vacation /ˈsʌmər vəˈkeɪʃn /: ngủ hèExtra curriculum /ˈekstrə kəˈrɪkjələm/: nước ngoài khóaEnroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /:số lượng học sinh nhập họcEnrollment /ɪnˈroʊlmənt /: nhập họcBest students’ contest /best ˈstuːdnts ˈkɑːntest /: thi học viên giỏiUniversity/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển chọn sinh đại học, cao đẳngHigh school graduation exam /haɪ skuːl ˌɡrædʒuˈeɪʃn ɪɡˈzæm /: thi tốt nghiệp THPTFinal exam /ˈfaɪnl ɪɡˈzæm /: thi xuất sắc nghiệpObjective test /əbˈdʒektɪv test/: thi trắc nghiệmSubjective thử nghiệm /səbˈdʒektɪv test/: thi tự luậnCandidate /ˈkændɪdət /: thí sinhPractice /ˈpræktɪs/, hands-on practice /hændz ɑːn ˈpræktɪs/: thực hànhPracticum /ˈpræktɪsʌm /: thực tập (của giáo viên)Integrated /ˈɪntɪɡreɪtɪd/, integration /ˌɪntɪˈɡreɪʃn/: tích hợpNursery school /ˈnɜːrsəri skuːl/: mầm nonKindergarten /ˈkɪndərɡɑːrtn/: mẫu mã giáoPrimary /ˈpraɪmeri /

elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /);

primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/

tè học

Lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /

middle school /ˈmɪdl skuːl /

junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học tập cơ sở

Upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/

high school /haɪ skuːl/

secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/

trung học phổ thông

Day school /deɪ skuːl/: trường bán trúState school /steɪt skuːl/: trường công lậpBoarding school /ˈbɔːrdɪŋ skuːl /: trường nội trúPrivate school /ˈpraɪvət skuːl/: trường tư thụcFail (an exam) /feɪl /: trượtOptional /ˈɑːpʃənl /: trường đoản cú chọnElective /ɪˈlektɪv/: tự chọn bắt buộcUniversity /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti/: Đại họcPh.D. (doctor of philosophy /ˈdɑːktər əv fəˈlɑːsəfi /),

doctor /ˈdɑːktər /: tiến sĩ

Master /ˈmæstər /: thạc sĩĐối với công dụng học tập:

A: Excellent /ˈɛksələnt/ - giỏi

B: Good /gʊd/ - khá

C: Average /ˈævərɪʤ/ - Trung bình

D: Below average /bɪˈləʊ ˈævərɪʤ/ - vừa đủ yếu

F: Poor/Weak /pʊə/ /wiːk/- yếu

Đối với hạng giỏi nghiệp:

Pass /pæs /: trung bình

Strong pass /strɒŋ pɑːs/: trung bình khá

Credit /ˈkredɪt/: khá

Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: giỏi

High distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: xuất sắc

Full-time /fʊl-taɪm/ bao gồm quyPart-time /pɑːt-taɪm/ Vừa làm cho vừa họcDistance learning /ˈdɪstəns ˈlɜːnɪŋ/ học từ xaGuided self-learning /ˈgaɪdɪd sɛlf-ˈlɜːnɪŋ/ trường đoản cú học có hướng dẫn

Mong rằng từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành giáo dục khiến cho bạn hiểu rộng vềngành giáo dụccũng như có thêm vào cho mìnhnhững tự vựng, các từ giờ đồng hồ Anh về giáo dục đào tạo nhé!

FreeTalk English - tiếng Anh tiếp xúc trực tuyến. Nói được giờ Anh chỉ với sau 63 ngày. Đăng kí nhấn kiểm tra trình độ miễn giá thành tại:https://bommobile.vn


Chuyên mục: Tin Tức